Projektbeskrivelse

Herunder er vist ansøgningen til Trygfonden:

Målsætninger ift Trygfonden

Sikker i trafikken
Gennem undervisning, træning, debat og kampagner ønsker TrygFonden at arbejde for, at færre kommer alvorligt til skade eller dør i trafikken.

Fokuspunkter: At flere i befolkningen cykler – og på en sikker måde.

Titel: Hold afstand til cyklisten

Formål: Skabe debat om og fokus på en bedre trafikkultur, hvor bilister holder sikker afstand under passage af cyklister

Resumé:

Projektet vil ved brug af faktiske målinger af afstande mellem cyklister og passerende biler skabe debat om og fokus på en forbedret trafikkultur, hvor bilister i større udstrækning passerer cyklister med passende stor sikkerhedsafstand.

”I København buldrer cyklerne frem – i Randers tager de hellere bilen”. Sådan lød overskriften på første artikel i en tema serie, hvor Jyllands-Posten satte fokus på, at cyklingens andel er faldende i landdistrikterne samt i de små og mellemstore byer.

Det typiske billede i landdistrikter – men også i små og mellemstore byer – er, at cyklister i mangel af cykelstier må cykle på kørebanen. Dette sammen med stigende trafikmængder gør, at mange føler sig utrygge ved selv at cykle og ikke mindst ved at lade deres børn cykle.

De fleste cyklister kan berette om, hvor de næsten blev ramt af forbipasserende køretøj eller hvordan lufttrykket fra store køretøjer har kastet deres børn i vejgrøften.

I dette projekt vil vi ved brug af C3FT udstyr monteret på cykler måle og video dokumentere, hvor tæt køretøjer kommer på cyklister under passage, samt undersøge, om passage afstand påvirkes af faktorer såsom cyklistens alder, hastighed, beklædning, tid på dagen og forhold omkring vejstrækningen.

Målet er at producere faktuel dokumentation, der vil blive anvendt til at igangsætte en debat og dermed øget fokus om emnet. En sådan øget fokus vil gøre bilister mere opmærksomme på at passere med en tryghedsskabende afstand. Samtidig er forventningen også, at målingerne vil vise, at den faktiske afstand er noget større end den oplevede (alt for tæt på) afstand, og som sådan også ad den vej øge tryghedsfølelsen blandt cyklister.

Projektet vil således via debat og øget fokus forbedre sikkerheden for cyklister, hvilket vil bidrage til at vende den nedadgående trend for cykling i landdistrikterne samt i de små og mellemstore byer.

Der har indtil nu i Danmark ikke været særlig opmærksomhed på sikker afstand ved bilisters passage af cyklister. En række lande har indført sikre afstande som deciderede lovkrav: Belgien (1m), Frankrig (1m i byer, 1.5m udenfor byer), Portugal (1.5m) og i halvdelen af de amerikanske stater og senest også halvdelen af de australske stater, er der lovgivet om en 3 eller 4 fods sikkerhedsafstand.

Nyeste forskningsmæssige bidrag kommer fra Dozza et al (2016), der bl.a. anbefaler at ”.. In light of these results, policies, campaigns, and training programs should help drivers understand that how cyclists perceive safety while being overtaken depends on clearances (both lateral and longitudinal) and speed.”

Organisationen bag dette projekt er Cyklistforbundet i Randers, der har 78 medlemmer og en særdeles aktiv bestyrelse, der lægger vægt på et godt samarbejde med Randers kommune. Jens Peter Hansen er formand for Cyklistforbundet i Randers, og han er også medlem af Hovedbestyrelse i Cyklistforbundet, således er der er gode muligheder for sparring og assistance fra Cyklistforbundets sekretariat.

Reference
Dozza M., Schindler R., Bianchi-Piccinini G., Karlsson J., 2016. How do drivers overtake cyclists? Accident Analysis and Prevention 88, pp 29–36

 

Slut dato: 31. August 2017

 

Målgruppen:  Børn, Kvinder, Mænd, Ældre

Beskriv målgruppen

Den primære målgruppe er bilister, der ikke selv er vant til at færdes på cykel, og derfor ikke kender oplevelsen af den utryghed, som en tæt passage af forbi kørende køretøj skaber hos cyklisten. En debat funderet på faktisk målte afstande suppleret med video sekvenser af situationer, vil hjælpe denne målgruppe til at erkende vigtigheden af at passere i tryghedsskabende afstand.

Børn og andre (potentielle) cyklister er sekundær målgruppe qua disse forventes at opleve en større tryghed, når de oplever, at der er øget fokus på tæt passerende køretøjer.

 

Målgruppens størrelse: 180.000

Geografisk placering: Midtjylland

 

Kompetencer

Mine ift. dette projekt relevante kompetencer og erfaringer omfatter følgende:

Projektledelse – har over 16 år været projektudvikler og -leder på en stribe offentlige støttede projekter centreret omkring udnyttelsen af forskellige former for digitale teknologier. Se CV for eksempler.

Kommunikation og debat –  som ganske aktiv kommunalpolitiker siden 2001 er jeg vant til at skabe og deltage i debatter. Antallet af debat indlæg har rundet 200; jeg optræder ofte i radio og tv og har siden 2007/2008 været ganske aktiv på Facebook/Twitter.

NGO projekt erfaring –  drev fra 1998 til 2009 PurhusNet  – et virtuelt mødested for borgere i Purhus Kommune. Initiativet – der var borgerjournalistik inden begrebet eksisterede – fik i to omgange 75.000 kr. i tilskud fra Indenrigsministeriets Landdistriktpulje.

Formidling – har deltaget i over 40 internationale konferencer med indlæg på knap 30. Har ca. 40 internationale publikationer 30 danske publikationer foruden et større antal online artikler

Organisering

Ansvaret for projektet ligger hos Cyklistforbundet i Randers, der såvel internt som eksternt i forhold til dette projekt tegnes af formanden Jens Peter Hansen.

Forankring

Efter projektperioden vil det benyttede C3FT blive overdraget til Cyklistforbundet, således at andre lokale afdelinger kan låne udstyret med henblik på at gennemføre egne målinger og skabe lokale debatter om vigtigheden af at bilister holder en sikker afstand ved overhaling af cyklist.

Hjemmesiden www.holdafstandtilcyklisten.dk vil mindst fortsætte frem til september 2019.

 

Projektindhold og aktiviteter

Setting the scene
– indkøb af C3FT samt action kamera med GPS
– etablering af hjemmesiden www.holdafstandtilcyklisten.dk, Facebook side samt profiler på YouTube, Twitter og Instagram og opsætning af Talkwalker Alert og Tweet Archivist
– projektgruppen trænes i montering og brug af C3FT udstyret
– med baggrund i trænings eksempler udarbejdes manual for, hvordan data ekstraheres fra videofilm, samt hvordan disse klippes ned til alene at indeholde målinger.
– der besluttes en metode for, hvordan cyklisten på stedet kan angive en særlig ubehagelig overhaling
– der opstilles en brutto liste af scenarioer for målinger. Listen forventes at omfatte forskellige typer af cyklister (barn, voksen, ældre, motionist); forskelle i cyklisten tekniske udstyr (hverdagscykel, racercykel, med/uden hjelm, med/uden high vis beklædning), forskellige hastigheder og forskellige vejtyper. Med to sæt C3FT vil vi udnytte muligheden for at teste forskellige scenarioer på samme vejstrækning og med samme bilister, ved at to test cyklister cykler med ca. 500 meters afstand.
– der findes test cyklister i det omfang, at projektgruppen ikke selv kan agere test cyklist

Data indsamling og behandling
Dataindsamling vil foregå ved at der cykles ifølge et opstillet scenario indtil der er registreret et tilstrækkeligt højt antal overhalinger. Databehandling omfatter gennemsening af video og ekstrahering og kategorisering af data fra video samt efterfølgende til klipning af video, så den alene indeholder overhalinger.

Kommunikation og debat
Indsamlede data gennemgås og der findes vinklinger, der vurderes velegnede til at fange medier og offentlighedens interesse. Disse vinklinger kommunikeres ud via hjemmeside, sociale medier og – når materialet har tyngde til dette – via pressemeddelelser.

Alle ekstraherede data og tilklippede videoer gøres løbende tilgængelige via hjemmesiden

Projektgruppen vil løbende overvåge de sociale medier og bidrage til debatter hvor relevant.

Vidensdeling
Der indsendes proposals til Velo City 2017, Den Nationale Cykelkonference samt Trafikdage 2017. Dette resulterer forhåbentlig i mulighed for at præsentere projekt og resultater på nævnte konferencer.

Effektmåling og dokumentation
Der indsamles løbende data fra idriftsatte overvågningssystemer, hvor data – ud over at tjene som dokumentation – vil blive brugt til løbende at justere projektets kommunikation.

 

Tidsplan

 

Mål

Det langsigtede mål er en forbedret trafikkultur, hvor alle bilister sørger for en tryghedsskabende afstand ved overhaling af cyklist. Målet vil være opfyldt, når der ikke ses nogen forskel mellem hvorvidt bilisten selv er cyklist eller ikke.

Mål på kort sigt er at skabe debat om og fokus på hvorledes afstand og hastighed mm. under overhaling påvirker cyklistens tryghedsoplevelse og dermed lyst til at cykle.

Effektmåling i forhold til målgrupper

Ideelt set ville en effektmåling sammenligne omfanget af cykling før og efter projekt perioden, og tilsvarende cyklisternes oplevede tryghed ved bilisters overhaling før og efter projektperioden.

Dette projekt har ikke et omfang, der gør det realistisk at foretage sådanne målinger og den nødvendige bearbejdning af data, så projektets effekt isoleres.

I stedet vil debat aktivitet og vidensdeling blive anvendt som indikatorer for indfrielse af de egentlige mål. Dvs. vi vil måle omtale i medier, aktiviteter på sociale medier, besøg på hjemmesiden og antal gange, hvor projektet har fået mulighed for at præsentere proces og erfaringer.

Dokumentation

Jf. Effektmåling i forhold til målgrupper vil vi benytte aktivitet og vidensdeling som indikatorer for indfrielse af de egentlige mål. Konkret vil der blive målt på:

– Medie omtaler ved brug af relevante overvågning profiler i online værktøjet Talkwalker Alerts.

– Aktiviteter på Facebook side måles ved brug af Facebook statistik værktøjer

– Aktiviteter på Twitter og Instagram måles ved brug af online værktøjet Tweet Archivist.

– Der vil blive holdt regnskab med, hvor mange gange projektet får lejlighed til at præsentere proces og erfaringer.

Forankring af projekt

Efter projektperioden vil det benyttede C3FT blive overdraget til Cyklistforbundet, således at andre lokale afdelinger kan låne udstyret med henblik på at gennemføre egne målinger og skabe lokale debatter om vigtigheden af at bilister holder en sikker afstand ved overhaling af cyklist.

Hjemmesiden www.holdafstandtilcyklisten.dk vil mindst fortsætte frem til september 2019.

Vidensdeling

Eftersom projektets primære mål er at skabe debat og fokus, vil projektaktiviteterne i sig selv (se beskrivelse af disse) resultere i vidensdeling.

Hvad angår den overordnede vidensdeling om projekt, dets gennemførelse, observationer og resultater i form af debat og fokus, vil vi forsøge at få optaget indlæg til præsentation på følgende konferencer:

  • Den Nationale Cykelkonference – afholdes ultimo maj/primo juni
  • Velo-city 2017 – afholdes 13. – 16 juni i Arnhem-Nijmegen, Holland
  • Trafikdage 2017 – afholdes ultimo august på Aalborg Universitet

Synliggørelse af TrygFonden

Vi vil hvor muligt forsyne materiale fra projektet med logoet “Med støtte fra Trygfonden”. Det være sig på breve, hjemmeside og sociale medier.

Tilsvarende vil vi forsyne C3FT udstyret med logo, så Med støtte af Trygfonden altid vil optræde på billeder af udstyret.